WAT HOUDT HET HAPPY PET HEALTH PLAN IN?

Het Happy Pet Health Plan (‘HPHP’) van Dierenkliniek Vondelpark is ontworpen om preventieve zorg voor huisdieren te leveren in  ruil voor een voorafgaande periodieke vergoeding. Het gaat om de diensten en producten zoals beschreven in de folder en/of  op www.dierenkliniekvondelpark.nl. Het HPHP moet voor ieder  huisdier afzonderlijk worden afgesloten.

DIEREIGENAAR

De Diereigenaar is degene die voor het HPHP betaalt.

EXTRA DIEREN

Elk extra dier van dezelfde Diereigenaar ontvangt 5% korting  per maand op het/de goedkoopste plan(nen), mits het  verschuldigde bedrag van alle dieren van deze Diereigenaar op  dezelfde dag bijgeschreven wordt op de rekening van  Dierenkliniek Vondelpark.

DUUR VAN DE OVEREENKOMST

Deze overeenkomst treedt in werking op de datum van  ondertekening van de overeenkomst en wordt aangegaan voor  een initiële periode van twaalf (12) maanden. Na deze initiële  periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd.

BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

Indien Diereigenaar handelt in strijd met deze voorwaarden  behoudt Dierenkliniek Vondelpark zich het recht voor deze  overeenkomst te beëindigen, behoudens het feit dat alle  producten en diensten waarvoor betaald is, uitgegeven zijn of  worden. De Diereigenaar wordt hiervan per brief of email op de  hoogte gesteld.

Na de initiële periode van twaalf (12) maanden heeft de  Diereigenaar het recht deze overeenkomst maandelijks te  beëindigen met inachtneming van één (1) maand opzegtermijn,  behoudens het feit dat alle ontvangen producten en diensten  van het lopende contract betaald zijn. De overeenkomst mag uitsluitend in het geval van overlijden van het huisdier binnen  de initiële periode beëindigd worden. Alle tot dan toe verkregen  diensten en producten dienen per direct te worden voldaan.  Wanneer de Diereigenaar in andere gevallen binnen de initiële  periode de overeenkomst beëindigt, berekent Dierenkliniek Vondelpark de verkregen kortingen tot dan toe door.

In geval van het na de initiële periode beëindigen van een  overeenkomst met jaarlijkse betaling, wordt de vergoeding  voor de maanden waarvan geen gebruik meer wordt gemaakt  binnen acht (8) weken teruggestort onder inhouding van de  korting voor jaarbetaling.

BETALING VAN DE PERIODIEKE VERGOEDING

Diereigenaar heeft de keuze om de vergoeding maandelijks of  jaarlijks vooraf te voldoen. Bij jaarlijkse betaling krijgt de  Diereigenaar 2% korting en dient de factuur binnen twee (2)  weken overgemaakt of via pinbetaling voldaan te zijn. Bij  maandelijkse betaling machtigt u Dierenkliniek Spaarne de  periodieke vergoeding rond de 25e van de maand af te  schrijven. De inschrijvingskosten dient u contant of via  pinbetaling te voldoen. De Diereigenaar zorgt ervoor dat  incasso van de vergoeding mogelijk is van de bij Dierenkliniek Vondelpark opgegeven Nederlandse bankrekening. Deze  betalingsafspraak is een strikte afspraak tussen de  Diereigenaar en Dierenkliniek Vondelpark.

PRIJSVERHOGINGEN

Dierenkliniek Vondelpark behoudt zich het recht om jaarlijks per 1  januari de periodieke vergoeding voor het HPHP te corrigeren  voor inflatie. Hiervoor is geen verdere toestemming van  Diereigenaar nodig.

Dierenkliniek Vondelpark mag de prijzen van zijn producten (niet  zijnde de abonnementskosten van het HPHP) verhogen op elk  willekeurig moment. Medicatie en producten voor chronische  behandelingen zullen volgens de normale jaarlijkse norm  verhoogd worden.

ONBETAALDE FACTUREN

Mocht de periodieke betaling één (1) maand na de  betalingsdatum niet voldaan zijn, dan is Dierenkliniek Vondelpark gemachtigd met onmiddellijke ingang alle diensten behorende  bij dit plan op te schorten tot alle openstaande facturen zijn  voldaan.

GEREDUCEERD TARIEF

Indien de Diereigenaar het HPHP beëindigt binnen drie (3) maanden na het ontvangen van een behandeling tegen  gereduceerd tarief, behoudt Dierenkliniek Vondelpark zich het  recht voor om het verschil ten opzichte van het reguliere tarief  door te berekenen aan de Diereigenaar. Dit geldt niet voor de  ongelukkige omstandigheid van het overlijden van het huisdier.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE DIEREIGENAAR

Het is de verantwoordelijkheid van de Diereigenaar om: 1. langs te komen op de praktijk om de producten en diensten  waar het dier volgens het HPHP recht op heeft op te halen; 2. Dierenkliniek Vondelpark bij elk bezoek te informeren over elke  verandering in de gezondheidsstatus van het huisdier.

CONTRACT

Dit contract is een exclusieve overeenkomst tussen de  Diereigenaar en Dierenkliniek Vondelpark. Het is niet uitwisselbaar  en betreft geen behandelingen of producten uitgegeven door  andere dierenartspraktijken. Dit contract kan bij eventuele  verkoop van de praktijk overgedaan worden aan de nieuwe  eigenaar na voorafgaande mededeling per brief of e-mail van  Dierenkliniek Vondelpark.

KORTINGEN

Kortingen aangeboden als onderdeel van het HPHP gelden  alleen voor die dieren die geregistreerd staan als deelnemers  van het plan.

WIJZIGING VOORWAARDEN

Dierenkliniek Vondelpark behoudt zich het recht voor om deze  voorwaarden aan te passen. De meest recente voorwaarden  worden gepubliceerd op www.dierenkliniekvondelpark.nl.  Mocht u het niet eens zijn met een wijziging, dan heeft u het  recht dit contract te beëindigen met terugwerkende kracht tot het moment dat de voorwaarden gewijzigd zijn met een  maximum van drie (3) maanden.

LEVERINGSVOORWAARDEN

Op al onze leveringen zijn de Algemene Voorwaarden van de  Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde  van toepassing; versie 2018, gedeponeerd bij de Rechtbank  Midden Nederland onder nummer 22/2008.